• 20-års erfarenhet
  Av att genomföra framgångsrika rekryteringar av Chefer, Säljare och Affärsinriktade Specialister
 • Brett upparbetat nätverk
  Inom Industri/Teknik, Bygg/Fastighet/Installation, IT/Konsult, Retail/FMCG
 • Fast arvode
  Du vet alltid den exakta kostnaden i förväg
 • 6 månaders garanti
  På utförda rekryteringsuppdrag annars gör vi om uppdraget mot gratis arvode
 • Kontinuerlig uppföljning
  Efter 3 mån och 5 mån för att stämma av hur samarbetet fungerar
 • Sekretess & integritet
  All information som kommer till vår kännedom i våra uppdrag hanteras konfidentiellt.
Befattningar
Annonserad rekrytering
Search
Selektiv Search
Second opinion
Tester/urval
Etiska regler och GDPR
Befattningar

RekryteringsMäklaren har under 20 år skapat ett brett upparbetat nätverk med väl kvalificerade och kompetenta kandidater. Vi genomför rekryteringar och personbedömningar av Chefer, Säljare, Affärsinriktade Specialister och även mindre kvalificerade befattningar inom:

 • Försäljning
 • Marknad
 • Ekonomi
 • Inköp/logistik
 • HR
 • Teknik
 • IT
 • Konsulter
 • Produktion
 • Administration
 • Kundservice
Genom annonserad rekrytering får ditt företag möjlighet att:
 • Marknadsföra och stärka ditt varumärke.
 • Tydliggöra att ni satsar inom ett visst specialområde.
 • Informera marknaden att ni är fokuserad på tillväxt och rekrytering av flera olika befattningar samtidigt vilket blir kostnadseffektivt.
 • Skanna marknaden inom en viss kompetens eller nå en bredare målgrupp i närbesläktade branscher på flera geografiska områden.
 • Följa företagets ev policy att all rekrytering är officiell för både interna och externa sökanden.
Vår metod vid annonserad rekrytering:

Förstudie/kravprofil

På RekryteringsMäklaren anser vi att den viktigaste förutsättningen för en lyckad rekrytering är att vi genomlyser och sätter oss noggrant in i din verksamhet och marknad. Vi hanterar och exponerar ditt varumärke på bästa sätt genom att agera positiv och ansvarsfull i alla kandidatkontakter.

Genom vår professionalism och långa erfarenhet har vi fått en god förståelse för olika typer av verksamheter. Vi agerar effektivt och sätter oss snabbt in i de krav som ställs på kompetens och personlighet i olika typer av befattningar. En tidsplan upprättas och uppdragen utförs mot fast arvode.

Sökvägar

Beroende på uppdragets karaktär och komplexitet har vi en dialog med dig om lämpliga sökvägar såsom webb, print, vår egen upparbetade databas och externa databaser, sociala medier och search. Vi utformar annonser och lägger förslag på olika mediaval.

Rekryteringens genomförande

Alla kandidater genomgår först en kortintervju med uppföljning av djupintervju. Den slutkandidat ni väljer att anställa genomgår en personlighetstest (Master Person Analys). Vid behov utför vi kognitiv anlagstest som mäter den logiska och analytiska förmågan (Adjustable Competence Evaluation). Ansvaret för projektledning, koordination, administration och kommunikation med kandidater vid sidan av själva rekryteringsarbetet ligger hos oss.

Vi lämnar en skriftlig rekommendationsrapport på ca 2-4 kandidater och vi går igenom varje kandidat på djupet vad gäller kompetens/egenskaper ställd mot den upprättade kravprofilen innan intervju sker hos dig. Innan anställning sker gör vi en noggrann referens- och bakgrundskontroll.

Vi värnar om att båda parter ska långsiktigt utvecklas tillsammans och därför sker en kontinuerlig uppföljning efter 3 mån och 5 mån för att stämma av hur samarbetet fungerar. På RekryteringsMäklaren lägger vi stor kraft och energi för att hitta just den rätta och optimala kandidaten.

Vi lämnar 6 mån garanti på utförda rekryteringsuppdrag.

Genom Search får ditt företag möjlighet att:
 • Kontakta kandidater med specialistkompetens inom en begränsad marknad.
 • Konfidentiellt inventera marknaden på potentiella kandidater som inte är aktivt arbetssökande.
 • Anställa personal som annars inte hade visat intresse för aktuell tjänst.
Vår metod vid Search:

Search tillämpas oftast när du som kund inte vill eller kan publicera tjänsten. Tillsammans kartlägger vi marknaden/konkurrenter och upprättar en kravprofil på den kompetens och personlighet som krävs för den aktuella tjänsten.

Vi identifierar, söker upp, attraherar och presenterar tjänsten för lämpliga och utvalda kandidater.

För att ”skanna” av marknaden kombinerar vi ofta search med att annonsera under benämningen ”för uppdragsgivares räkning” för att inte offentliggöra dig som kund. Beroende på uppdragets sekretessnivå presenterar vi ditt företagsnamn först när kandidaterna genomgår en djupintervju. En skriftlig rekommendationsrapport lämnas på de kandidater som uppfyller önskad kravprofil.

Vi lämnar 6 månaders garanti på utfört rekryteringsuppdrag.

Genom Selektiv Search får ditt företag möjlighet att:
 • Utvärdera kandidater som du själv inte vill eller kan kontakta.

Selektiv Search är en enklare form av Search där du som kund kan lämna potentiella namn på kandidater till oss på RekryteringsMäklaren, som du önskar att vi kontaktar, attraherar och presenterar den aktuella tjänsten för. Intresserade och motiverade kandidater djupintervjuas och personlighetstestas av oss. En skriftlig rekommendationsrapport lämnas.

Genom Second Opinion får ditt företag möjlighet att:
 • Få en professionell utvärdering av egna kandidater.

En tjänst vi tillhandahåller när du som kund vill använda vår professionalism på RekryteringsMäklaren att bedöma/kompetensinventera interna kandidater eller externa kandidater i ert egna nätverk.

Vi agerar som ett ”bollplank” och genomför djupintervjuer och personlighetstester av de utvalda kandidaterna. En skriftlig rekommendationsrapport lämnas.

MPA (Master Person Analys)

En felrekrytering kan kosta mycket pengar och orsaka skada i en organisation varför det är av största vikt vid en anställning att man har rätt bedömningsunderlag för urval och personbedömning. RekryteringsMäklarens konsulter är certifierade i Master Person Analys (MPA) som är ett erkänt och välbeprövat arbetspsykologiskt analysverktyg. Testet är framtaget av Master Sverige. Det är granskat av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) och godkänt av BPS (British Psychological Society) och Norske Veritas.

Personprofilanalysen mäter nio generella egenskaper med utgångspunkt i tre områden:

 • Personlig drivkraft (prestationsorientering, självhävdelse, energianvändning)
 • Sociala faktorer (känslokontroll, social kontakt, tilltro)
 • Arbetsstil (detaljorientering, säkerhetsbehov, abstrakt orientering)

Den slutkandidat som ni väljer att anställa genomgår ett personlighetstest. Personlighetstestet ingår i arvodet.

ACE (Adjustable Competence Evaluation)

Vid behov utför vi kognitiv anlagstest (ACE) som är en metod som mäter den logiska och analytiska förmågan hos individer. Den bedöms utifrån 3 kognitiva funktionsområden:

 • Numeriskt
 • Spatialt
 • Verbalt

Gemensamt för alla uppgifter i ACE är själva problemlösningen och att individen som testas kan se sambanden i informationen och utifrån det dra en slutsats. Det gäller förmågan att:

 • Att fatta effektiva beslut.
 • Att tillgodogöra sig ny kunskap.
 • Att uppfatta och förstå sambandet mellan information och situation.
 • Att utarbeta handlingsplaner.
 • Vilken svårighetsgrad på uppgifter en medarbetare har förmåga att lösa.
 • Hur snabbt uppgifter kan komma att lösas.

ACE, kognitiva anlagstestet, har som syfte att belysa en persons kompetens, kunskaper och färdigheter.

Etiska regler och GDPR

Etik och moral är något vi värderar högt inom RekryteringsMäklaren. Vi följer de etiska regler som är framtagna av Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser för rekrytering
(ABRE-04) gällande leveransvillkor. Dessutom följer vi de etiska regler som är antagna av Sveriges Executive Search Konsulters förening (ESK) vilka innehåller regler om:

Sekretess

All information som kommer till vår kännedom i våra uppdrag hanteras konfidentiellt. Handlingar och dokument förvaras på ett säkert ställe.

Integritet

Ingen information lämnas ut om våra kandidater om vi inte har fått ett medgivande från personen i fråga. Vi skyddar våra kandidaters integritet.  Vi följer den europeiska dataskyddsförordningen GDPR, se vår integritetspolicy.

Moral

RekryteringsMäklarens ambition är att bygga långsiktiga kund- och kandidatrelationer varför vi aldrig rekryterar våra egna kandidater som har blivit anställda hos våra kunder oavsett anställningstid.

Ett urval av våra nöjda kunder

© RekryteringsMäklaren i Norden AB 2024