GDPR

INTEGRITETSPOLICY FÖR KANDIDATER
2018-05-25

1 ALLMÄNT
Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur RekryteringsMäklaren i Norden AB, org.nr 556734-2208, (”RekryteringsMäklaren”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter när du registrerar ditt CV samt andra uppgifter och dokument i syfte att göra en spontanansökan eller söka en specifik ledig tjänst via vår webbplats alt via e-post.

Denna Integritetspolicy gäller då arbetssökande (”Kandidater”) ansöker om lediga tjänster eller gör en spontanansökan via vår webbplats alt via e-post.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med vad som framgår nedan.

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR
RekryteringsMäklaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontakt: RekryteringsMäklaren i Norden AB
Marie Eriksson
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Tel 070-471 12 94
e-post marie@rekryteringsmaklaren.se

Observera att det för behandlingen av dina personuppgifter kan finnas flera personuppgiftsansvariga. För de uppgifter som lämnas i specifika ansökningar är respektive arbetsgivare personuppgiftsansvarig för sin hantering.

3 DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att vi är beroende av dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den aktuella tjänsten eller för andra tjänster.

4 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?
RekryteringsMäklaren arbetar aktivt med annonsrekrytering, search och headhunting. Det innebär att RekryteringsMäklaren kan kontakta dig genom din profil på t.ex. LinkedIn eller via andra kontakter som tips eller liknande, och på så vis matcha din profil till en specifik tjänst. Från den stund RekryteringsMäklaren har lagrat dina personuppgifter som kan vara namn, telefonnummer, e-postadress samt befattning kommer RekryteringsMäklaren att söka kontakt med dig för att undersöka om intresse finns från din sida. När den specifika rekryteringsprocessen som du blivit kontaktad för blir slutförd eller när som helst har du möjlighet att kontakta personuppgiftsansvarig (Marie Eriksson) via tel 070-471 12 94 alt via e-post marie@rekryteringsmaklaren.se att samtliga personuppgifter ska raderas.

När du går med i vårt kandidatnätverk kommer du att lämna viss information om dig till oss. Denna information är t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de filer som du väljer att lämna till oss, t.ex. ditt cv, personliga brev, betyg och tjänstgöringsintyg.

Om du går vidare i en rekryteringsprocess kommer RekryteringsMäklaren även att samla in uppgifter under rekryteringsprocessen, t.ex. vid intervjuer, referenstagningar samt personlighets- och problemlösningstester.

I vissa fall har våra kunder önskemål om att genomföra bakgrundskontroll, begära in registerutdrag från brottsregistret samt utföra hälsokontroller. I dessa fall kommer du att bli informerad om detta och ge ditt godkännande. Vi kan komma att förmedla dina kontaktuppgifter till berörd tredje part och i de fallen föreligger ett personuppgiftsbiträdesavtal.

5 HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera dig som Kandidat och för att göra en bedömning av huruvida du är kvalificerad för den tjänst som platsannonsen avser. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst som vi rekryterar till, men som vi inte har publicerat en platsannons för alternativt som du inte ansökt till.

Vi kan också komma att dela din ansökan, och därmed dina personuppgifter, med tredje part som kan vara intresserad av dig som Kandidat, exempelvis den arbetsgivare vars tjänst du sökt eller som vi anser kan vara intresserade av dig vid en rekrytering.

Vi delar även de uppgifter du lämnar med företag som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna Integritetspolicy och andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Vi delar inte din information till tredjepartsleverantörer i marknadsföringssyfte.

6 HUR ÄNDRAR ELLER RADERAR DU DINA UPPGIFTER?
Du kan när som helst ändra eller radera dina uppgifter. För det fall du vill ändra eller radera dina uppgifter kan du maila oss på marie@rekryteringsmaklaren.se.

7 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs samt att obehöriga personer inte får tillgång till dem.

8 DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut, den förutsedda period eller kriterierna för att fastställa under vilken period personuppgifterna kommer att lagras.

Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall begränsas. Du har även rätt att i vissa fall invända mot behandling.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav enligt gällande rätt.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

Du som anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

9 LAGRINGSTID
Dina personuppgifter sparas hos RekryteringsMäklaren från den dag då du skickade in din ansökan oavsett om du sökt en specifik ledig tjänst eller lämnat en spontanansökan. Du kan när som helst ändra eller radera dina uppgifter. För det fall du vill ändra eller radera dina uppgifter kan du maila oss på marie@rekryteringsmaklaren.se.

De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

10 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
RekryteringsMäklaren förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges ovan. Skulle vi göra ändringar som påverkar hanteringen av dina personuppgifter kommer du, efter att ändringen gjorts, få en förfrågan om att godkänna den nya Integritetspolicyn via den e-post du registrerat hos oss.